(سهامی خاص)

فهرست نیروی انسانی شرکت:

ردیف:

تخصص شغلی:

تعداد نفر:


1

مهندس

6

2

پرسنل دفتر فني (نقشه کش)

2

3

تکنسين فني

8

4

کنترل کيفي (QC)

3

5

جوشکار ماهر

30

6

کارگر فنی

40

7

کارگر ساده

18

8

اپراتور جوش اتوماتیک

8

9

سرپرست کارگاه

1

10

مهندس کارگاه

3

11

نصاب اسکلت

13

12

جوشکار اسکلت

15

13

اپراتور بکس بادی

15